NON TEACHING STAFF

Sl No Staff Name
1 Bulan Ghosh
2 Amit Sinha
3 Roshan Baraik
4 Prakash Singha
5 Nirmal Ghosh
6 Uttam Hosen
7 Khagendra Pradhan
8 Ratan Karmakar
9 Pinkey Basfore